Dr. Feleki Miksa született Vágujhelyen, 1830-ban, atyja ott rabbi volt és nagy tiszteletnek örvendett. Pesten végezte középiskolai és egyetemi tanulmanyait s ugyanitt szerezte orvosi oklevelét. 1860-ban Lovasberényben körorvossá választatott, majd később az akkori főispán, Szögyény-Marich László őt Fehérmegye tiszteletbeli főorvosává nevezte ki. A hetvenes évek elején fellépett nagy kolerajárvány alkalmával oly buzgalmat fejtett ki, hogy őt gróf Szapáry Gyula akkori belügyminiszter külön elismerő levéllel tüntette ki. Gróf Cziráky János, elhunyt országbíró különös bizalmát bírta s gyógykezelő orvosa volt. Dacára zsidó voltának, a székesfehérvári káptalan őt pákozdi uradalmai orvosává nevezte ki, ami akkor nagy feltünést keltett. Élénk részt vett minden kulturális és jótékony mozgalomban s humánus bánásmódja miatt a nép minden rétegében nagy szeretetnek és népszerűségnek örvendett. Ezt fia, dr. Feleki Sándor, «Az öreg doktor» című versében meg is írta.
Ámbár élete utolsó éveiben szívbaj gyötörte, utolsó leheletéig a szenvedő emberek szolgálatában állott s mint katona a harcmezőn, úgy esett el 1891 február 11-én délelőtt, midőn éppen kocsira akart ülni, hogy egy, a szomszéd községben lakó beteget látogasson meg, szívszélhüdés érte és elhunyt. Február 13-án temették a közönség nagy és fájdalmas részvéte mellett s a különböző felekezetek templomharangjainak bánatos kongása közben. Három fia közül a legidősebb magyarfeleki dr. Feleki Hugó egyetemi m. tanár, a Poliklinika főorvosa, kinek tudományos munkássága az ország határain is túlterjed; második fia, dr. feleki Béla budapesti ügyvéd, főv. bizottsági tag, kinek a székesfőváros közügyei körül vezető szerepe van. Harmadik fia, dr. Feleki Sándor székesfővárosi tiszti orvos, író, a Pefőfi Társaság rendes tagja, kinek eddig hat verses kötete jelent meg.

Forrás: Neumann Sándor: A lovasberényi zsidó hitközség története